O kościele

Wielki książę litewski Zygmunt Kiejstutowicz w sobotę przed świętem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli 4 września 1434 r. nadał Rudkę z przyległymi wsiami rycerzowi Pretorowi (Preythorowi) herbu Prus ze wsi Brzesce w ziemi czerskiej, dziedzicowi Korczewa i staroście drohickiemu. Jego brat Skierdon (Skierdo), dworzanin księcia Bolesława IV i sędzia ziemski drohicki, który w 1437 r. sprzedał wspomnianą wieś Brzesce, razem z matką Anną i bratankami: Janem, Jerzym i Stanisławem, starostą kamienieckim, 14 czerwca 1442 r. ufundował i uposażył pierwszy kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, św. Antoniego Padewskiego i Wszystkich Świętych. Proboszczem tegoż kościoła został ks. Jan z Sochaczewa herbu Gozdawa, który występował jeszcze w 1470 r. w aktach Konsystorza Janowskiego.

Bratanek Skierdona Stanisław Korczewski, starosta kamieniecki, dziedzic Korczewa, Rudki i Mord w 1486 r. powiększył wcześniejsze uposażenie kościoła. Z kolei jego córka Zofia Korczewska po śmierci męża Stanisława Hlebowicza, namiestnika i wojewody połockiego, osobnym dokumentem z 20 lutego 1517 r. potwierdziła wcześniejsze przywileje, dodając pole zwane „Przytuły������� razem z w��o��cianami.

4 marca 1543 r. wojewoda witebski i marszałek gospodarski Maciej Kłoczko (Kłoczkowicz) herbu Ogończyk zwany Ochmistrzowiczem razem ze swoją małżonką Katarzyną – córką wspomnianej wojewodziny Zofii z Korczewskich Hlebowiczowej, uznał poprzednie nadania i nadał kościołowi dziesięcinę pieniężną. W 1560 r. wła��cicielem d����br rudzkich został Mikołaj Kiszka, herbu Dąbrowa, starosta drohicki i wojewoda podlaski. Jego syn Mikołaj, starosta drohicki, 7 grudnia 1589 r. potwierdził fundację rudzkiego kościoła i dokonał gruntownej przebudowy ówczesnej świątyni pw. Boga Wszechmogącego, Dziewicy Maryi, św. Anny i Wszystkich Świętych (zdaniem niektórych wzniósł kolejny drewniany kościół).

W 1649 r. właścicielem Rudki został Zbigniew Ossoliński herbu Topór, starosta drohicki. Kościół rudzki znajdował się wówczas w bardzo złym stanie i dlatego został zamknięty z polecenia Konsystorza Janowskiego wydanego po wizytacji 14 grudnia 1737 r. W tej sytuacji jego wnuk Franciszek Maksymilian Ossoliński, chorąży i starosta drohicki, osiadając na stałe we Francji podzielił majątek i przekazał środki na wzniesienie nowego, murowanego kościo��a pw. Trójcy Świ��tej. Budowę sfinalizował w latach 1753-1759 r. jego syn Józef Jan Kanty Ossoliński, chorą��y nadworny koronny, wojewoda wo������yński.

Budowę prowadzili majstrzy sztuki murarskiej z Warszawy, pod kierunkiem ks. Michała Kokoszki, ówczesnego proboszcza. Po��wi��������cenie kościoła miało miejsce w czasie wizytacji biskupiej w 1761 r. Kolatorami parafii rudzkiej od wieku XVII do XX były rodziny Ossolińskich, a po nich od 1848 r. rodzina Potockich. W latach 1928-1930, dzięki finansowemu wsparciu Franciszka Salezego hr. Potockiego, przeprowadzono gruntowny remont ścian kościoła, pod kierunkiem ks. Franciszka Ksawerego Bobrowskiego, proboszcza rudzkiego oraz konserwatora dr. Z. Rokowskiego.

W 1993 r. wymieniono drewnianą konstrukcję wieży mniejszej na kościele i pokryto ją blachą miedzianą, pod kierunkiem ks. Zygmunta Niewiarowskiego.

Obok kościoła stoi drewniana plebania zbudowana w 1900 r., której projekt został sporządzony w 1895 r., na zlecenie ówczesnej dziedziczki Rudki – Wandy z Ossolińskich hr. Jabłonowskiej. Budynek postawiono w ogrodzie w 1900 r., pod kierunkiem ks. Karola Suchockiego, ówczesnego proboszcza. W 1979 r. staraniem ks. prał. Michała Badowskiego, proboszcza rudzkiego został rozbudowany drewniany budynek parafialny („oranżeria���), na wysokim podpiwniczeniu.

Kaplice
Koryciny – murowana kaplica dojazdowa pw. św. J����zefa Robotnika, zbudowana została w latach 1984-1985, staraniem ks. prał. Michała Badowskiego i ks. Krzysztofa Żero, ówczesnego wikariusza rudzkiego – według projektu Jana Krutula z Białegostoku. Zgodę na jej budowę potwierdził 24 listopada 1984 roku Prezes Rady Ministrów PRL. Wmurowanie kamienia węgielnego miało miejsce 7 maja 1984 roku. Poświęcenia kaplicy dokonał 27 października 1985 roku ks. Henryk kard. Gulbinowicz, metropolita wrocławski.